Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Budgetcoach Groep (BCGR)

Artikel 1 Definities

1.0       BCGR: Budgetcoach Groep

1.1       Cliënt: de afnemer van een dienst of diensten van BCGR

1.2       CMI: Credit Management Instituut

Artikel 2 Toepassingsgebied

2.1    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan BCGR, op alle aanbiedingen gedaan door BCGR en op alle overeenkomsten waarbij BCGR partij is, tenzij door BCGR uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2    Voorwaarden van cliënt zijn niet van toepassing, tenzij deze door BCGR uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3 Aangaan overeenkomst

3.1    Overeenkomsten en nadere overeenkomsten zijn voor BCGR eerst bindend na schriftelijke bevestiging daarvan door BCGR.

3.2    De verplichtingen van BCGR gaan nooit verder dan door BCGR schriftelijk is bevestigd.

Artikel 4 Offerte en totstandkoming overeenkomst

4.1     Alle aanbiedingen van BCGR zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk iets anders is aangegeven. Indien cliënt het bod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is BCGR gerechtigd het aanbod te wijzigen.

4.2    Het aanbod is gebaseerd op de door cliënt verstrekte informatie, waarbij BCGR mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.

4.3    Een overeenkomst komt pas tot stand indien cliënt en BCGR de aanvaarding van het aanbod beiden schriftelijk ondertekend hebben door middel van een ondertekende offerte en/of opdrachtbevestiging.

Artikel 5 Medewerking door cliënt

5.1    Cliënt zal BCGR steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

5.2    Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat cliënt zijn in artikel 4.1 genoemde verplichting niet nakomt zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van cliënt en is BCGR bevoegd het daardoor noodzakelijk geworden meerwerk in rekening te brengen.

Artikel 6 Uitvoering

6.1    BCGR neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

6.2    BCGR zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van cliënt, mits dit naar oordeel van BCGR bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

6.3    Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft BCGR het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 7 Wijzigingen en meerwerk

7.1    Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door BCGR in beginsel slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend.

7.2    Deze extra werkzaamheden zullen door cliënt worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van BCGR.

7.3    Cliënt aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.

7.4    Indien naar het oordeel van BCGR een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens cliënt te voldoen, is BCGR bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.

Artikel 8 Honorarium

8.1    Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur, per dagdeel, per dag of een vast honorarium overeenkomen.

8.2    Alle tarieven zijn exclusief BTW en reis- en verblijfkosten, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 9 Betaling

9.1    Betaling door cliënt dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door BCGR aan te wijzen bankrekening.

9.2    Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeert hij zonder ingebrekestelling in verzuim. BCGR is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de cliënt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijk incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten.

9.3    Heeft cliënt bezwaar tegen een factuur van BCGR dan is cliënt verplicht BCGR hiervan binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

9.4    Indien cliënt niet aan het in art. 9.3 heeft voldaan, wordt cliënt geacht de factuur te hebben aanvaard.

9.5    Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 10 Termijnen

10.1   Overschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn geeft de cliënt niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van – of betaling voor diensten te weigeren, tenzij hij BCGR schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en BCGR ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan.

Artikel 11 Overmacht

11.1   Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van BCGR opgeschort. In dat geval is BCGR verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan BCGR zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van BCGR kan worden gevergd.

Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking:

overheidsmaatregelen, bedrijfs-, verkeers- en of transportstoringen, ziekte van ingezet personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door  beide partijen onvoorziene technische complicaties etc. Indien BCGR bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is BCGR gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 12 Geheimhouding

12.1   Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 13 Intellectuele eigendom

13.1   Onverminderd het bepaalde in artikel 12 (Geheimhouding) van deze voorwaarden behoudt BCGR zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de auteurswet.

13.2   BCGR behoudt zich tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

13.3   Alle door BCGR verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, werkwijzen, (model) contracten en andere geestesproducten van BCGR en dat in de ruimste zin des woord, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door cliënt en mogen niet door hem, al dan niet door inschakeling van derden, zonder voorafgaande toestemming van BCGR worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. Zonder voorafgaande toestemming van BCGR mag niets uit de uitgaven worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

14.1     De totale aansprakelijkheid van BCGR wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout voor de gedeclareerde opdrachtsom. Bij opdrachten met een duur langer dan 1 jaar is de vergoeding beperkt tot een maximum van 1 maal het jaarhonorarium.

14.2   De aansprakelijkheid van BCGR wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien cliënt BCGR onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en BCGR ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.

14.3   BCGR is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat cliënt tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie die BCGR, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.

14.4   Cliënt zal BCGR vrijwaren voor aansprakelijkheid als gevolg van aanspraken van derden alsmede voor schade, die is veroorzaakt door handelen of nalaten van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.

14.5   Buiten de in artikel 14.1 genoemde aansprakelijkheid rust op BCGR geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens cliënt en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.

14.6   BCGR is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

14.7   BCGR zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

14.8   De aansprakelijkheid van BCGR voor schade anders dan bedoeld in art. 14.1 tot en met 14.7 schade is beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde van de overeenkomst exclusief BTW.

14.9   BCGR aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.

Artikel 15 Annulering en wijziging overeenkomst

15.1   BCGR behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi-) overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van BCGR kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient BCGR de annulering schriftelijk aan de cliënt mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16 Opleiding tot budgetcoach

16.1   Op alle opleidingen die met tussenkomst van BCGR aangeboden worden, zijn de algemene voorwaarden van CMI van toepassing.

Artikel 17 Beëindiging

17.1   Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere bedrag zijn overeengekomen.

Artikel 18 Geschillen

18.1   Alle geschillen welke tussen BCGR en cliënt mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst dan wel naar aanleiding van overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Den Haag, tenzij BCGR ervoor kiest het geschil aan een ander gerecht voor te leggen.

18.2   Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door cliënt van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van cliënt.

18.3   Alle overeenkomsten met cliënten zijn onderworpen aan Nederlands recht.

Artikel 19 Slotbepaling

19.1   BCGR is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden.

19.2   Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.

19.3     Cliënt is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BCGR.

De algemene voorwaarden zijn opgemaakt op 13 juli 2011.

Kunnen we helpen?